Meny

Konfigdesign hjälper företag att frigöra tid och digitalisera

Konfigdesign i Hudiksvall fortsätter att leverera specialanpassade lösningar för sina kunder. De är just nu mitt uppe i ett digitaliseringsprojekt där man hjälper Repus Ventilation AB att införa en automatiserad process som kommer att spara tid för företaget.

Fiber Optic Valleys medlemsföretag Konfigdesign hjälper företag med tekniska lösningar som kapar tid i sälj- och orderprocessen. De ser till att kunderna sparar tid genom att effektivisera rutinmässiga arbetsuppgifter, så som administration. I dagsläget har Konfigdesign tre medarbetare och har med åren successivt utökat sin kundgrupp, varav Repus Ventilation som utvecklar, tillverkar och säljer ventilationslösningar är en stor kund i ett aktuellt digitaliseringsprojekt.

– Vi stödjer och konsultar Repus Ventilation genom hela deras process för att de på ett effektivt sätt ska spara tid i sin arbetsgång. Vi hjälper dem att ta fram ritningar, offerter och produktionsunderlag med hjälp av en konfigurator och på så sätt skapar en automatiserad process som frigör arbetskraft till annat, säger Anders B Hallberg, ägare Konfigdesign.

Konfigdesign levererar väldigt specifika lösningar utifrån kundens önskemål, men ser även till att lösningar kan kommunicera med redan befintliga program.

– Vi har levererat en helhetslösning till Repus Ventilation med olika programvaror för exempelvis CRM, projekthantering, Cad-program och en konfigruator som i sin tur kan kommunicera med varandra och med de mest vanligt förekommande programmen på marknaden som Microsoft Office.

Utöver digitaliseringsprojektet med Repus Ventilation är Konfigdesign en av 22 upphandlade leverantörer i Fiber Optic Valleys coachningsprojekt för digitalisering, Kickstart Go. Alla leverantörer kan genom upphandlingen få möjlighet att hjälpa små och medelstora företag att digitalisera sina verksamheter inom utvalda ämnesområden.

Vill ditt företag få 65 timmar digialiseringscochning? Läs mer här.

Dags att rekrytera?

Är ditt företag verksamt inom Hudiksvalls kommun och behöver rekrytera nya medarbetare? Då ska ni ta del av Rekryteringståget, ett tåg fullt med potentiella arbetssökande som kan tänka sig att leva, arbeta och bo i Hudiksvall. Tåget arrangeras av Hudiksvalls Näringslivsbolag i mitten av september.

Hudiksvall blomstrar, konjunkturen är hög och det byggs nya bostäder som aldrig förr. Många företag växer så det knakar och behöver ny kompetens för att kunna ta nästa steg. För att dessa företag ska hitta den kompetens som de söker arrangerar och möjliggör Hudiksvalls Näringslivsbolag för en ny satsning, rekryteringståget.

Ett helt tåg av intresserade personer som vill leva, arbeta och bo i Hudiksvall tas från Stockholm till Hudiksvall den 16 september för att besöka en rekryteringsmässa. En mässa där du som lokal företagare får visa upp dig, berätta om sina kompetensbehov och träffa potentiella arbetssökande.

Är du en av dem som vill ställa ut på mässan? Kontakta Lava Bastan på Hudiksvalls Näringlivsbolag för mer information.

 

Behov att nå globala marknader?

Inom Fiber Optic Valley finns möjligheterna för små och medelstora företag att nå ut till nya marknader. Vi hjälper gärna till att öka er internationella närvaro som i sin tur leder till ökad tillväxt och utveckling av ditt företag.

Vill ditt företag öka sin export och nå nya marknader i länder som exempelvis Estland, Lettland, Kanada, Tyskland, Japan? Fiber Optic Valley samarbetar med en rad olika aktörer och nätverk som kan hjälpa just ditt företag att ta steget ut på en bredare marknad. Kontakta oss gärna och berätta om dina framtidsplaner!

 


Aktuella projekt som Fiber Optic Valley driver kring internationaliseringen just nu.

Fiber Optic Valley/RISE har tillgång till ett stort affärsnätverk Enterprise Europe Network, ett nätverk som består av ca 600 organisationer i ett 60-tal länder där du som företagare kostnadsfritt kan få rådgivning, hjälp att inleda samarbeten och stärka er förmåga att skapa nya innovationer. Tillväxtverket är huvudfinansiär för EEN i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt. Är du intresserad av EEN, kontakta susanne.nylen@fiberopticvalley.com eller läs mer på https://enterpriseeurope.se/

Eller kanske är du ett IT-företag som vill nå nya marknader utanför EUs gränser? Tillsammans i projektet ICT Meta Cluster hjälper vi dig att tänka nytt och våga ta steget kring digitalisering och internationelisering. I projektet kan ditt företag få hjälp med bland annat marknadsundersökningar, analyser, marknadsföring och stöd för att starta nya konstellationer.  Är du intresserad av ICT Meta Cluster, kontakta thomas.akesson@fiberopticvalley.com. 

Högskolan i Gävle – först i världen med en masterutbildning i Geohälsa

Men vad är egentligen Geohälsa?
Geohälsa det är ett nytt tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält som kombinerar hälsa med geografiska informationssystem (GIS). Exempelvis kan vara att man vid epidemier spåra vilka områden som drabbats, man kan undersöka ohälsa bland skolungdomar genom att exempelvis följa vilket avstånd till skolor snabbmatsrestauranger eller kiosken finns.
Internationell utbildning på avancerad nivå
Högskolan i Gävle kommer att skapa en internationell utbildning, ett masterprogram helt på engelska och online, så att man kan få studenter från hela världen. Det finns inte så många exempel i världen där man kombinerar GIS med hälsa, endast ett fåtal fristående kurser i Europa och USA. Nader säger i samma pressmeddelande att han tror att detta kommer att bli mycket stort internationellt sett.- Lyckas vi anpassa och använda GIS-teknologi för hälsa, så kommer det att ge spinoff till många nya företag i regionen, säger Nader Ahmadi.

* GIS – Geografiskt informationssystem, är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.

”A positive spirit is spreading among the staff”

For a long time the company Cameco in Sandviken has had ideas on how to utilize digitization to improve operations. But in a stressful everyday it has been difficult to make reality of them. Now, the company has taken a first step in the form of participation in the national venture Kickstart Digitalization, run by the Association of Swedish Engineering Industries, the trade union IF Metall, RISE Research Institutes of Sweden, alongside an array of local and regional partners.

Maria Bäckström, CEO and owner, says that she and her colleagues Michael Wirhed, management consultant and Jesper Sehl, operational manager and responsible for production at  the company’s business in Sandviken and Vika outside Falun, entered the Kickstart with open minds.

”We didn’t really have any expectations, but it was incredibly inspiring. It was fun to meet others in the same situation and it was almost as rewarding to talk to them as the content of the education itself”, says Maria Bäckström.

Kickstart generates new ideas

Cameco has 14 employees and is a corporation in turning, milling and measuring, with small and medium-sized companies as customers. After the participation in Kickstart this fall, contacts with the other participants continued and gave new ideas.

”Everybody talks about the same things and has about the same problems and challenges. In addition, we have bought stuff from each other and I believe we will keep in touch,” says Michael Wirhed.

After participating in Kickstart Digitalization, it is initially in communication and information that the changes are most obviously noted at Cameco. The management has, among other things, been working to visualize results in new ways to increase interest in the way in which the company operates and efficiency enhancements affect the business.

Positive and plans for the future

Maria, Michael and Jesper recently summarize that a positive spirit is spreading among the staff at Cameco. Now everyone is experiencing things happening at the company, that there really are plans for the future.

”It’s not enough that management knows what it wants to implement, everyone must understand to participate,” said Michael Wirhed.

”I’m not going to say we have been forced to change things,” says Maria Bäckström, laughing, “but with Kickstart Digitalization, we have actually sat down to get it right. It was the kick in the butt that we needed.

What advice would you give other companies wanting to start their digitalization?

 ”Join a network where you talk about this, because it provides insight into how digitalization can help companies. Eventually it becomes a must”, says Michael Wirhed.

”It’s not enough to think, you also have to do. But you do not have to do everything at once, start small. We recommend other companies to participate in Kickstart Digitalization”, concludes Maria Bäckström.

”En positiv anda sprider sig bland personalen”

På företaget Cameco i Sandviken har det länge funnits idéer på hur man skulle kunna utnyttja digitaliseringen för att förbättra verksamheten. Men i en stressig vardag har det varit svårt att göra verklighet av dem. Nu har företaget tagit ett första steg i form av deltagandet i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering.

Maria Bäckström, som är vd och ägare, berättar att hon och hennes kollegor Michael Wirhed, managementkonsult och Jesper Sehl, operativ chef och ansvarig för produktionen vid båda verkstäderna, gick in i Kickstart med öppna sinnen.

– Vi hade egentligen inte några förväntningar, men det var otroligt inspirerande. Det var kul att träffa andra i samma situation och det gav nästan lika mycket att prata med dem som innehållet i själva utbildningen, säger Maria Bäckström.

Maria Bäckström vd och ägare, Michael Wirhed managementkonsult och Jesper Sehl, operativ chef och ansvarig för produktionen vid båda verkstäderna
Maria Bäckström vd och ägare, Jesper Sehl, operativ chef och ansvarig för produktionen och Michael Wirhed managementkonsult.

Kickstart genererar nya idéer
Cameco har 14 anställda och är legotillverkare inom svarvning, fräsning och mätning, med mestadels stora och medelstora företag som kunder. Efter utbildningen i höstas så har kontakterna med de andra deltagarna fortsatt och gett nya idéer.

– Alla pratar om samma saker och har ungefär samma problem och utmaningar. Dessutom har vi köpt grejer av varandra och jag tror att vi kommer att fortsätta ha kontakt, säger Michael Wirhed.

Efter deltagandet i Kickstart Digitalisering är det till en början inom kommunikation och information som förändringarna märkts tydligast på Cameco. Ledningen har bland annat jobbat med att visualisera resultat på nya sätt för att öka intresset för hur det går för företaget och effektiviseringar påverkar verksamheten.

Positiv och planer för framtiden
Maria, Michael och Jesper summerar den senaste tiden som att en positiv anda sprider sig bland personalen. Nu upplever alla att det händer saker på företaget, att det finns planer för framtiden.

– Det räcker inte med att ledningen vet vad det är den vill genomföra, alla måste förstå för att bli delaktiga, konstaterar Michael Wirhed.

– Jag ska inte säga att vi blivit tvingade att komma på saker att förändra, säger Maria Bäckström och skrattar, men i och med Kickstart Digitalisering så har vi faktiskt satt oss ner och tagit tag i det här på riktigt. Det blev sparken i baken som vi behöver.

Vad skulle ni ge för tips till andra företag som vill ta tag i sin digitalisering?

– Gå med i ett nätverk där man pratar om det här, för det ger insikt i hur digitaliseringen kan hjälpa bolagen. Så småningom kommer det att bli ett måste, säger Michael Wirhed.

– Det räcker inte med att tänka, man måste göra. Men man behöver inte göra allt på en gång, börja smått. Vi rekommenderar andra företag att gå Kickstart Digitalisering, avslutar Maria Bäckström.


Vill du också gå Kickstart Digitalisering?
Läs gärna mer om upplägg och hur du kan delta i kommande kickstarter på www.kickstartdigi.se

Vad är Kickstart Digitalisering?
Kickstart Digitalisering är ett initiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Vi driver Kickstart Digitalisering
Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, Swerea IVF, RISE, SISP och IUC för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket. Cameco deltog i Kickstartsomgången i Gävle där Fiber Optic Valley och FindIT var medarrangörer.


 Om Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE Acreo. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket. www.fiberopticvalley.com

Om FindIT
FindIT hjälper små- och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna att stärka sin konkurrens- och innovationskraft och att nå en större marknad. Det gör vi bland annat genom att driva nätverk och samordna eller driva projekt. Vi fungerar som en katalysator i utvecklingsprocesser och som en kopplingsdosa mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FindITs finansiärer är Sandvikens kommun, Region Gävleborg, Region Dalarna och Tillväxtverket. www.findit-solutions.se

Japanskt företag köper upp Senseair i Delsbo

Senseair meddelar att den japanska tillverkaren av osynlig optik (ex IR och UV) Asahi Kasei Microdevices (AKM) köper upp Senseair AB, delsboföretaget som är en svensk leverantör av luft- och gasavkännande teknik.

Tidigare samarbeten leder till uppköp
De båda företagen har sedan 2016 haft ett nära samarbete med att utveckla nya CO2-sensorer genom att kombinera Senseairs tekniker för gasensorer med AKMs små, högkvalitativa IR-ljusemitterande element och detektorer. Ett resultat av denna gemensamma utvecklingsinsats är en nästa generations sensor med ultralåg strömförbrukning som Senseair snart kommer att lansera. Samarbetet visade sig vara så bra att det japanska företaget köper upp Senseair.

Syftet med uppköpet
AKM förväntar sig att förvärvet kommer att möjliggöra en expansion av affärsverksamheten på marknaden för luft-, gas- och alkoholsensorer, där man spår snabb tillväxt. Förvärvet gör det även möjligt för de två företagen att mer djupt integrera sina tekniska kunskaper och marknadsnät med varandra. Senseair skriver på sin LinkedIn att AKMs avsikt är att investera i utvecklingen av produkter, tjänster och produktion av sensorer i Sverige. Företaget kommer fortsätta att drivas under varumärket Senseair och med samma ledning.

Läs mer om köpet här.

 

”Att digitalisera verksamheten handlar om överlevnad”

Vad behöver företag göra för att komma igång med digitaliseringen? Skylttillverkaren NextSign i Sandviken valde att haka på den nationella satsningen Kickstart Digitalisering. Inför 2018 har de fått upp farten i de små digitaliseringsaktiviteterna.

”Med stöd av Kickstart har jag inspirerats till att ta tag i konkreta aktiviteter. Dels har jag fått ett längre perspektiv för vad digitalisering är och vad det innebär för oss som företag” säger Johan Holm, ägare av NextSign i Sandviken som med sina nio anställda producerar skyltar och dekaler för tillverkningsindustrin, industriell märkning och företagsprofilering med tekniker som laser, gravyr, storformatskrivning och screentryck.

En fråga om överlevnad
Det finns mycket att tänka på som företagare. De flesta företagen prioriterar jobben åt kunderna och ser till att bolaget går runt. Men något Johan Holm också ser som en nödvändighet är att ta tag i digitaliseringen, något de gjorde genom att delta i Kickstart Digitalisering i Gävle.

”Mycket hände på kort tid, vilket är lustigt. Det är ju bara att komma igång, man måste. Det är inte en fråga om att öka lönsamheten utan det är faktiskt en fråga om överlevnad”

När Johan Holm valde att medverka i Kickstart Digitalisering gick han in med ett tankesätt kring digitalisering, men kom ut med ett annat.

”Det som jag såg som digitalisering var att gå från analoga maskiner till digitala maskiner och digitala hanteringar. Men efter första genomgången av Kickstart insåg jag att det finns ett annat djup i digitalisering med till exempel automatisering av affärsprocesser. Det blev mer intressant när man började inse vad digitalisering egentligen är”

Börja smått – enklare företagsinformation
Tack vare nya perspektiv på digitalisering har NextSign tagit tag i små och konkreta digitaliseringsaktiviteter.

”Efter Kickstart har vi mest gjort synliga saker, vi har fått upp en tv och dator i personalrummet. Där visas enkel information som jag behöver informera om, till exempel ekonomi och nyckelvärden. Det fungerar som en kanal för företagsinformation”

Ribban i tänket har samtidigt höjts och NextSign gör saker med förhoppningen att det ska kunna utvecklas till något mer i framtiden.

”Vi har börjat räkna aktiviteter på en maskin. Just nu är det bara en dum räknare som står och räknar, men tanken är att den ska göra något mer framöver. Så från den enkla räknaren har jag tänkt större tankar i och med Kickstart, att börja koppla ihop mer data för att få ut mer information.”

Avancerade artiklar kräver smarta system
NextSign står inför att byta ut olika system, eftersom de nuvarande systemen inte möter deras behov. Idag arbetar de med allt fler avancerade artiklar som behöver mer unikitet i systemen. Planen att byta ut system var aktuellt redan innan medverkan i Kickstart, däremot fick man en tankeställare i och med kraven på de nya systemen.

”Resan har blivit mer komplicerad efter Kickstart eftersom vi nu kommer ställa högre krav på de system som vi vill ha. Samtidigt innebär det att vi tänker rätt från start och ser systemen som mycket mer än ett system”

Våga gör det och sprid ordet
Digital transformation handlar inte bara om att implementera ny teknik utan om hur snabbt och korrekt företag kan agera på nya möjligheter, trender och hot.

”Det måste till lite jävlaranamma, för nu måste det hända något. Man ser andra företag som har kommit längre med digitaliseringen fast de kanske inte ens behöver det. Jag tror man måste hitta en lösning som är good enough, våga gör det för att komma igång”

Johan pratar gott om Kickstartkonceptet och förespråkar att man bör prioritera sin digitalisering även om man som företagare oftast har tusen andra saker att tänka på.

”Fördelen men Kickstart är ju att det faktiskt inte är massor av tid. Det är en heldag plus två halvdagar. Kan man inte frigöra sig den tiden har man andra problem. Jag har ju inte tid över, men jag prioriterar det”


Vill du också gå Kickstart Digitalisering?
Läs gärna mer om upplägg och hur du kan delta i kommande kickstarter på www.kickstartdigi.se

Vad är Kickstart Digitalisering?
Kickstart Digitalisering är ett initiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Vi driver Kickstart Digitalisering
Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, Swerea IVF, RISE, SISP och IUC för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket. Kickstartsomgången i Gävle där Simson deltog arrangerades i samverkan med Fiber Optic Valley och FindIT.


Om Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE Acreo. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket. www.fiberopticvalley.com

Om FindIT
FindIT hjälper små- och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna att stärka sin konkurrens- och innovationskraft och att nå en större marknad. Det gör vi bland annat genom att driva nätverk och samordna eller driva projekt. Vi fungerar som en katalysator i utvecklingsprocesser och som en kopplingsdosa mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FindITs finansiärer är Sandvikens kommun, Region Gävleborg, Region Dalarna och Tillväxtverket. www.findit-solutions.se

Domkraftstillverkare i Hofors – vi vill växa

För att möta framtidens kunder och få bättre koll på sina nuvarande kunder bestämde sig domkraftstillverkaren Simson Power Tools i Hofors för att ta tag i den egna digitaliseringen. Startskottet för att sätta fart med digitaliseringsaktiviteter skedde genom att delta i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering.

Värnar om det lokala
Simson Power Tools i Hofors har sedan 50-talet tillverkat domkrafter och hydraulverktyg. Deras smidiga verktyg är väldigt uppskattade bland kunder världen över.

”Våra bästa kunder är givetvis de som gillar våra verktyg och det är ofta resande installatörer och mekaniker som jobbar med underhåll och reparation. Simsons produkt är väldigt passande för att den är smidig, enkel, fungerar hela tiden och tar lite plats. Det är våra kunder väldigt nöjda med, säger Ludovic Gailleton, vd för Simson Power Tools”

Simson Power Tools har totalt åtta anställda, varav två är stationerade i Tyskland medan resterande sex finns på plats i Hofors. I Hofors är fokus att arbeta med tillverkning och utveckling av produkterna och dess CE-märkning och klassning.

”Här i Hofors designar och utvecklar vi våra produkter. Vi ritar upp dem och beställer sedan delar av våra leverantörer runt oss. Helst ska alla våra leverantörer finnas nära oss i regionen eftersom vi vill ha goda relationer och vi producerar utifrån ett Made in Sweden tema”

Söka bekräftelse och nya idéer
Ludovic Gailleton deltog ensam från företaget i omgången av Kickstart Digitalisering som arrangerades i Gävle, eftersom han själv sökte bekräftelse på om han var på rätt spår i sina visioner för företaget.

”Tanken med att jag deltog i Kickstart Digitalisering var av två skäl. Det ena var att få idéer och egenbekräftelse om jag tänker rätt eller fel. Det andra skälet var att se hur andra företag gör och vilka utmaningar de har i liknande frågor”

Under kickstartsomgången har de medverkande företagen bollat tankar och idéer kring likvärdiga digitaliseringsutmaningar och lärt sig av varandra.

”Det finns oerhört många frågor som är liknande. Alla har liknande behov och då spelar det ingen roll vilken bransch man befinner sig i. Du kan fortfarande prata med andra om dina utmaningar – man bör vara lyhörd, ta kontakt och öppna ögonen och öronen för en annan miljö så kommer man långt”

Möta framtidens kunder
I dagsläget har Simson ett 20-tal återförsäljare runt om i världen och har i Sverige ett nära samarbete med återförsäljaren Ahlsell där största andelen av deras försäljning sker.

”I Sverige så jobbar vi oftast med lokala butiker som exempelvis Ahlsell som har fler butiker utlokaliserade och där försäljningen sker. Men då vi kommer från en traditionell bransch med traditionella kunder så sker även mycket av vår försäljning via telefon. Detta behöver vi ändra på och vi behöver gå framåt för att möta framtidens kunder och våra befintliga kunders utveckling”

En av Simsons utmaningar är att de måste få bättre koll på sina slutanvändare och möta framtidens kunder på ett smartare sätt.

”Vi har inte alltid koll på våra slutkunder och våra slutanvändare, vi vet inte alltid vart våra verktyg hamnar. Det är ett problem som vi vill ta tag i. Vi måste ta ett steg mot nya kunder och framtidens kunder eftersom att jag är övertygad om att halva vår försäljning kommer ske utan personlig kontakt i framtiden”

Webbshop och märkning av produkter
För att ta tag i problemet och få bättre koll på sina slutanvändare har Simson efter Kickstart dragit igång en del aktiviteter.

”Efter Kickstart och fram tills idag har vi tagit tag i väldigt enkla saker. Vi är med och inför ett streckkodsystem för våra produkter så att vi kan börja spåra dem, vi har bokat in möten med Svensk Webbhandel, för att titta på en webbshop och sedan har vi fortsatt kontakt med de andra deltagarna som medverkade i Kickstart”

Utöver en webbshop har Simson Power Tools även en vision om att förenkla köp-processen ytterligare för sina kunder genom en konfigurator.

”Vi ser ett behov av en konfigurator så att kunden, via vår webbplats kan designa sin egen produkt utifrån våra standardverktyg”

Vill växa och sprida digitaliseringstänket internt

Att göra förändringar inom företaget är något som Ludovic Gailleton inte är rädd för att göra.

”En stor utmaning för Simson är ju att vi vill växa, men vi måste göra det på ett smart sätt utan att behöva spendera allt för mycket tid och pengar. Jag är beredd att öppna dörren och prova på saker för att implementera senare. Man behöver inte ha allt klockrent från början utan man kan lära sig under resans gång. Det är som uttrycket – man ska köra i diket några gånger innan man får körkort. Tricket är att göra det med liten risk, utan några skador men samtidigt hela tiden lära sig saker man har nytta av och kan utveckla”

Digitaliseringsförändringar sker inte bara över en natt, utan det krävs ett engagemang och ett förankringsarbete internt.

”Så alla de här aktiviteterna vi vill göra, några av dem blev ju gjorda, men några av dem är i startgroparna. Det som nu behövs är egentligen en till person internt som vill dra åt samma håll. Det kommer ta lång tid att göra förändringar i företaget, men det här är framtiden och jag ser ett behov”

För att göra det lättare att prata digitaliseringsfrågor sprider nu Ludovic Gailleton tänket från Kickstart till fler anställda.

”Kickstart var för mig välinvesterad tid, därför tycker jag att det är viktigt att flera personer inom Simson får samma möjligheter. Jag anställde nyligen en teknisk säljare som också ska få gå eftersom jag ser värdet av att en person med en annan bakgrund, erfarenhet och roll i företaget också går Kickstart. Det är alltid bra med två personer för då skapar man en diskussion internt och fler som bär frågan. Jag kanske får lite medvind i mina tankar och han kanske får en annan infallsvinkel som jag själv inte var uppmärksam på. Sammanfattningsvis har vi tagit ett stort kliv i utvecklingen sedan starten av Kickstart om vi jämför med var vi var för två år sedan.”


Vill du också gå Kickstart Digitalisering?
Läs gärna mer om upplägg och hur du kan delta i kommande kickstarter på www.kickstartdigi.se

Vad är Kickstart Digitalisering?
Kickstart Digitalisering är ett initiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Vi driver Kickstart Digitalisering
Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, IF Metall, Swerea IVF, RISE, SISP och IUC för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket. Kickstartsomgången i Gävle arrangerades i samverkan med Fiber Optic Valley och FindIT.


Om Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE Acreo. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket. www.fiberopticvalley.com

Om FindIT
FindIT hjälper små- och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna att stärka sin konkurrens- och innovationskraft och att nå en större marknad. Det gör vi bland annat genom att driva nätverk och samordna eller driva projekt. Vi fungerar som en katalysator i utvecklingsprocesser och som en kopplingsdosa mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FindITs finansiärer är Sandvikens kommun, Region Gävleborg, Region Dalarna och Tillväxtverket. www.findit-solutions.se

Satsningen Vässa Skolan i Hudiksvall formar framtidens skola

Nu drar vi igång utvecklingsprojektet Vässa skolan i samverkan med projektägaren Hudiksvalls kommun samt Högskolan i Gävle och företag inom olika branscher. Utmaningarna inom skolan är stora. Lärarbrist, krav på digitalisering, individuella elevbehov, och resursutnyttjande för att nämna några. Visionen är en laborativ skolmiljö i världsklass, där alla kan vill och vågar. Projektet pågår mellan 2017 – 2019.

– Med hjälp av en laborativ skolmiljö vill vi skapa en skola i världsklass, där den fysiska-, sociala och pedagogiska lärmiljön ger förutsättningar för de önskade målen. Vi ser en enorm potential i den här satsningen som finansieras av innovationsmyndigheten VINNOVA och därmed ger oss muskler att göra något riktigt bra, säger Anna Gustavsson, projektledare RISE/Fiber Optic Valley.

 Hur organiserar vi skolan optimalt? Hur använder vi våra lokaler optimalt utifrån våra nya förutsättningar? Hur kan våra skolmiljöer stödja lusten att lära? Var tar klassrummet slut? Vilka arbetsuppgifter kommer att göras av vem? Det är några av frågorna projektet kommer att jobba med.

Östra skolan först ut

– Hela projektet utgår från behovsanalyser på tre olika skolor. Utifrån dessa skapar vi sedan tre så kallade ”verklighetslabb” som kommer att ändras under hela resans gång. Följforskningen av Högskolan i Gävle och skolans mobila team liksom utvärdering från lärare, elever och annan personal kommer att ligga till grund för de kontinuerliga förändringarna. Först ut är ett verklighetslabb på Östra skolan som kommer att börja användas i början av året 2018, avslutar Anna.