Meny

Ansökan om medlemskap

Vi har tagit del av inriktningen för föreningen, vill bidra till föreningens verksamhet och ansöker därmed om medlemskap.

För mer information, kontakta Susanne Nylén, tel. 070‐689 57 71

Fält markerade med * är obligatoriska
Övrig information

Komplettera gärna med en beskrivning av områden och aktiviteter där ni särskilt vill vara delaktiga.

Medlemskap

Grunder för medlemskap i Fiber Optic Valley Ideell Förening

Som medlem antas den som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde kan ske när som helst under kalenderåret och prövas av styrelsen efter skriftlig ansökan vid styrelsens kommande sammanträde.

Som medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person. Även icke svenska företag kan erhålla medlemskap i föreningen.

Medlemskap kan antingen utgöras av fullvärdigt medlemskap eller hedersmedlemskap:

  • Fullvärdig medlem äger rätt att närvara och yttra sig samt rösta vid föreningsmöte.
  • Hedersmedlem äger endast rätt att närvara och yttra sig vid föreningsmöte.

För fullvärdigt medlemskap krävs att medlemmen är juridisk person som är verksam inom FOVs arbetsfält eller är en nyttjare av produkter och tjänster från området där tjänsterna och produkterna från området är vitala för företagets verksamhet.

Dessutom krävs att medlemmen direkt eller indirekt bidrar till tillväxten inom FOVs arbetsfält och/eller geografiska område.

Hedersmedlem utgörs endast av fysisk person.

Vad inkluderas i medlemskapet?

Medlemskapet innebär att företaget/organisationen blir del av ett branschnätverk med både nationell och internationell räckvidd. Medlemmen blir inbjuden till events som FOV arrangerar eller deltar i, och får ta del av de tjänster som FOV erbjuder.

Som medlem presenteras man på FOV:s hemsida, med klickbar logotyp som länkar till medlemmens hemsida samt en kort beskrivande text. I gengäld skall medlemmen informera om samarbetet med FOV, t ex med text på hemsida eller med vår logotyp. FOV marknadsför dem som ingår i vårt nätverk, muntligen eller skriftligen, vid deltagande på exempelvis branschträffar, mässor eller andra events. Medlemmen i sin tur framhåller medlemskapet FOV, exempelvis i sin marknadsföring eller i andra sammanhang. Dessutom inbjuds man till den årliga föreningsstämman med efterföljande middag.

Insats 

Medlem skall vid inträde till föreningen betala insatsavgift vars storlek beslutas av föreningsstämman. 2016 är avgiften 1000/5000 kr (små/stora).

Hedersmedlem betalar ingen avgift.

Årsavgift 

Varje medlem skall årligen, till föreningen betala årsavgift som består av delarna medlemsavgift och serviceavgift vars storlek beslutas av föreningsstämman. 2016 är avgifterna 300 + 700/4700 kr (små/stora)

Hedersmedlem betalar ingen avgift.