Meny

Så räddar du världen och tjänar pengar på ett hållbart företagande

Vill ditt företag ligga i framkant vad gäller affärsutveckling och innovation? Vill du stärka företagets image som en attraktiv arbetsgivare? Vilka är drivkrafterna bakom en hållbar företagsutveckling? Det här är frågor som Ann-Sofie Däldehög jobbar mest med. Hon har koll på varför det lönar sig att arbeta med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Om du vill vara konkurrenskraftig i framtiden och attrahera samt behålla talanger behöver du utveckla ett hållbart företagande. Inom mitt expertområde social hållbarhet handlar det exempelvis om att ha ett inkluderande ledarskap där du drar nytta av fördelarna med mångfald och jämställdhet. Vi har helt enkelt inte råd att missa några möjligheter.

Ann-Sofie Däldehög har lång erfarenhet av att arbeta med jämställdhet- och mångfaldsperspektiv och hon vet hur arbetet hänger ihop med framgångsrik affärsutveckling.

Min viktigaste lärdom är betydelsen av ledningens engagemang i förändringsarbetet för att det ska bli resultat – oavsett om vi pratar miljöarbete eller jämställdhet.

Just nu projektleder hon satsningen Hållbart företagande där företag och organisationer får göra olika aktiviteter för att öka kunskapen om hur de kan rädda världen och tjäna pengar – samtidigt.

Inom Hållbart företagande gör vi aktiviteter med fokus på cirkulär ekonomi tillsammans med Högskolan i Gävle och Region Gävleborg och i juni drar jag igång Ledarprogrammet Inkluderande Ledarskap för tjugo vd;ar och chefer från tio företag. Vi fokuserar på cheferna som har mandat att avsätta resurser, driva på och följa upp det som behöver göras för att förändra. Ensamma eldsjälar har en tendens att brinna upp.

Bildtext: Ann-Sofie Däldehög tillsammans med hållbarhetsexperterna Laura Vidje och Michael Jalmby från Esam AB under en lunchföreläsning på Except i Hudiksvall.

Genom åren har hon varit med och skrivit en bok om Genusmedvetet ledarskap samt drivit det framgångsrika ledarskapsprogrammet Öppna Upp, som handlat om hur företagsfrämjare i Gävleborg kan bli bättre på att ta tillvara alla människors idéer och företagsamhet, oavsett kön, ålder, etnicitet med mera.

Deltagarna i Öppna Upp har fått lära sig verktyg för hur jämställdhet och mångfald kan användas som medel i innovationsarbetet när det gäller exempelvis hur de utformar kreativa team, stöttar företagare i att tänka nya marknader, innovativ produktutveckling och marknadsföring, inkluderande event och mycket mer.

Ann-Sofie upplever att företag och organisationer som hon möter idag är mer öppna för denna typ av frågor än vad det var när hon började sitt arbete för tio år sedan.

När jag började arbeta med jämställdhetsprojekt fanns det en större misstänksamhet mot förändringsarbete som handlade om jämställdhet och ledarskap än det gör idag. Nu upplever jag att det finns en större insikt hos chefer och ledare om att det här är en överlevnadsfråga, kanske har #metoo och andra samhällsförändringar bidragit. Men det man ska komma ihåg är att strategiskt förändringsarbete tar tid. Det behöver finnas en förståelse för att ny kunskap och nya insikter tar tid att landa. Att göra små förändringar tidigt är ett första steg för en långsiktig genomgripande förändring.


Ann-Sofies tips utifrån social hållbarhet när det gäller att ta första stegen mot en inkluderande, attraktiv företagskultur;

  • Börja med att gå på spaning!  Studera och synliggör den egna organisationens struktur och kultur.
  • Exempelvis räkna hur många kvinnor och män, samt utifrån t ex ålder och etnisk bakgrund som finns inom olika positioner i organisationen. Diskutera varför det ser ut som det gör?
  • Försök att få syn på vilka normer som gäller?
  • Makt och inflytande – hur fördelas ansvar och befogenheter?
  • Titta på vilka yrkeskategorier som finns, vem gör vad? vilken verksamhet ger status?
  • Vilka personer arbetar med statusfyllda arbetsuppgifter? Utifrån t ex kön, ålder, etnisk bakgrund.
  • Vilka konsekvenser får det?

Vill du veta mer om hur ditt företag eller din organisation kan arbeta med hållbart företagande? Kontakta Ann-Sofie

Lära för livet under Industridagen 2019 och industriell omvandling

Industrin spelar en viktig roll i Gävleborgs regionala ekonomi och den står inför stora utmaningar för att fortsätta vara hållbar och konkurrenskraftig. Det finns flera områden som är viktiga för en framgångsrik industriell övergång och alla områden är kompetens och kunskapskrävande. Region Gävleborg ordnar olika möjligheter att bidra, inklusive regionala rundabordssamtal och också genom ett webbformulär.

Region Gävleborg är regionala värd för Industridagen 2019 och vill höra från näringslivet, civil samhället och lärosätten: lyfta just dina största utmaningar, framgångar eller misslyckanden för att stärka utvecklingen. Dina synpunkter är viktiga. Detta är en unik möjlighet för leverera slutsatser och förslag som sammanställs och delges direkt till riksdag, regering och andra beslutsfattare under Industridagen 2019 i Sandviken. Ett effektivt samarbete kring dessa områden kommer att hjälpa oss att leverera konkreta åtgärder för en konkurrenskraftig och inkluderande framtid.

För att svara på några frågor, surfa in på länken.
Mer info om Industridagen 2019 (30e september)- https://www.industriradet.se/industridagen/2019/

För mer information kontakta Anna Douglas +46725438919, anna.douglas@regiongavleborg.se

 

Du deltar väl när det skrivs teknikhistoria?

Teknikhistoria skrivs inte i New York, Shanghai eller Stockholm – världens mest energieffektiva transport av en människa har skett i Delsbo, i Hälsingland och under lördagen den 25 maj kommer rekordet att slås igen under tävlingen Delsbo Electric. Fiber Optic Valley är med och stöttar tävlingen för att möjliggör ett WiFi längs hela tävlingssträckan.

Järnvägssträckan mellan Fredriskfors och Delsbo har idag utvecklats till den plats i världen där man sätter världsrekort i energieffektiv persontransport Sträckan är mycket lämplig eftersom den har en lagom längd på drygt 3 km, den är väl uppmätt med modern GPS-teknik samt att man inte störs av reguljär järnvägstrafik, säger Anna Gustavsson, senior projektledare Fiber Optic Valley/RISE

Unik tävling för framtiden
Delsbo Electric är en unik tävling där tävlingsdeltagarna ska skapa de smartaste spårburna fordonen för en sträcka på exakt 3,36km. Tävlingen skapar en generös och rolig mötesplats runt innovation och energieffektivitet för studenter, företag, barn och beslutsfattare. Den 25 maj står lag från Chalmers, Högskolan Dalarna, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet på startlinjen. Det universitet som använder minst energi för att förflytta personer vinner.

bild: delsboelectric.se

Testbädd för energisnåla persontransporter
Evenemanget är unikt, har en potential att växa och har redan börjat skapa stora avtryck runt om i världen. Tävlingen körs utmed ett gammalt järnvägsspår i Delsbo som blivit en testbädd och utvecklingsarena för morgondagens energieffektiva persontransport. Som samarbetspartner till Delsbo Electric är Fiber Optic Valley med och levererar ny infrastruktur längs tävlingssträckan. Något som kommer ha stor betydelse för tävlingens utveckling framöver.

För att utveckla sträckan till en generell testbädd för energisnål persontransport krävs ytterligare infrastruktur, framförallt i form av kommunikation för datahantering och dokumentation. Just nu är vi med och tar fram WiFi-uppkoppling längs hela tävlingssträckan för att testbädden ska bli komplett, säger Anna Gustavsson

Vi ses väl den 25e maj?
Första starten för fordonen att köra är kl 12.00 den 25 maj och vid 14.30 vet man vilket universitet som har byggt det mest energieffektivaste fordonet 2019, och kanske blir det i år ytterligare ett rekord i Delsbo?

Därför ska du satsa på en cirkulär affärsmodell

Hur kan vi öka intresset för cirkulära affärsmodeller hos företagen i Gävleborg? Vilka är drivkrafterna bakom en hållbar företagsutveckling? Vilka möjligheter innebär nya affärsmodeller som bidrar till en cirkulär ekonomi? Det är frågor vi jobbar med i ett samverkansprojekt med Region Gävleborg i spetsen som kan erbjuda företag stöd för att ta första stegen mot en mer hållbar affärsmodell.

Företag i Gävleborg har ett intresse av att arbeta mer med cirkulära affärsmodeller, men det kan vara svårt för dem att ställa om. Framförallt krävs mer kunskap och bättre stöd för att komma igång med sitt arbete. Tack vare projektet Hållbarhet värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, som drivs av Region Gävleborg med flera samverkanspartners, får företagen möjligheten att få denna hjälp.

Vi jobbar för att öka intresset att skapa cirkulära affärsmodeller hos företag och organisationer runt om i Gävleborg. Genom riktade insatser kan vi få dem att tänka bortom den egna verksamheten. Och de får möjligheten att själva fundera på hur de kan skapa nya affärsmodeller som bidrar tilll en cirkulär ekonomi, både för företaget, människorna och miljön, säger Anna Gustavsson, senior projektledare Fiber Optic Valley/RISE

Projektets mål är att väcka intresset, stödja och uppmuntra till att det utvecklas affärsmodeller mot en cirkulär riktning hos både företag och inom den offentliga sektorn. De som medverkar ska få verktyg för att genom cirkulära affärsmodeller bidra till att skapa ett stort mervärde för kunder, minska koldioxidutsläpp och utveckla marknaden för att cirkulera material och minska avfall.

Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Cirkulär ekonomi, där allt ses som en resurs och avfall inte existerar, är en av hörnstenarna för att uppnå det, avslutar Anna Gustavsson

Vill ditt företag genomföra en förändring mot en mer cirkulär affärsmodell? Kontakta Anna Gustavsson och berätta om dina planer.

Nya internationella marknader för Gävleborgsföretagen

Med stöd från Interreg Central Baltic kan Fiber Optic Valley erbjuda små och medelstora företag i Gävleborg att undersöka nya marknader i södra Afrika, Indien och UAE. Satsningen vid namn eMesai drivs tillsammans med IT-kluster från Lettland och Estland och ska pågå fram till 2020.

Vi är i uppstartsfasen och gör en plan för hur vi kan stötta teknikfokuserade företag från Gävleborg med bland annat produktutveckling och framförallt se till att de får fotfäste på nya internationella marknader säger Christoffer Andresen, projektledare Fiber Optic Valley/RISE

Företagen som vill delta bör ha ett stort driv för att ta sin försäljning ytterligare ett steg.

Vi kommer att arbeta med fokuserade aktiviteter mot deltagande företag, så att de ska känna sig rustade att ta sig an nya affärsmöjligheter på helt nya marknader. Bland annat kan medverkande företag få en unik möjlighet att undersöka Indien, bara det är ju spännande, avslutar Christoffer Andresen, projektledare Fiber Optic Valley/RISE.

Vill du veta mer om satsningen och hur ditt företag kan delta?
Kontakta Christoffer.andresen@ri.se eller Torbjorn.jonsson@ri.se

Industriföretag i Ovanåker tar kliv inom digitalisering

Åtta industriföretag från Ovanåkers kommun har under mars och april deltagit i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering. Under tre träffar har de fått ökad kunskap och insikter om digitaliseringens möjligheter, något som nu kommer leda dem mot ökad konkurrenskraft.

Alla små och medelstora industriföretag i Ovanåkers kommun blev inbjudana att ta del av inspiration och workshopstillfällerna som ägde rum i mars och april. Totalt var de åtta företag med två personer ifrån varje företag som deltog. Ola Wallberg från Fiber Optic Valley/RISE ledde de tre tillfällerna och tillsammans med näringslivskontoret i Ovanåker har man uppmuntrat företagarna att tänka steget längre.

Det hela handlar om att avdramatisera för företagen att digitalisering inte bara handlar om att de helt plötsligt måste ställa om och göra en helt ny affärsmodell. Utan det handlar om att de ska sänka ribban och göra saker ifrån behov som man ser i sin egna verksamhet. Tänk behov före teknik är något som jag brukar upprepa under dessa tillfällen, säger Ola Wallberg, affärsutvecklare Fiber Optic Valley/RISE.

De deltagande företagen presenterade under den sista träffen konkreta digitaliseringsmöjligheter som de har och kan tänka sig att jobba vidare med framöver.

Jag tycker att de företag som varit med under denna omgång har några riktigt bra case som de borde göra något av. Det är nu som de ska ta chansen att jobba vidare med sina idéer, nu när de fått ökad förståelse kring digitalisering och att de kan leda dem mot ökad lönsamhet, säger Ola Wallberg, affärsutvecklare Fiber Optic Valley/RISE.

Här kan du läsa om Alfta pall som var ett av företagen som deltog.
Vill du också delta under en Kickstart Digitalisering? Läs mer på kickstartdigi.se

Scandymet smider planer på uppkopplade lösningar för industrin

Genom deltagande i digitaliseringssatsningen Kickstart Go i Gävleborgs län, har Söderhamnsföretaget Scandymet tagit ytterligare ett steg mot en mer digitaliserad värld. Med hjälp av digitaliseringscoachning från XLENT i Hudiksvall har de granskat sin IT-infrastruktur och fått lösningsförslag på hur de kan öka konkurrenskraften och bli långsiktigt framgångsrika.

– Vi har påbörjat en rad olika digitaliseringsaktiviteter i företaget, bland annat har vi ett arbete med produktkonfigurator, merförsäljning via webb, sammankoppling av stödjande system och framåt siktar vi även mot uppkopplade produkter och insamling av data från dessa. Men nu ser vi risker med att vår IT-miljö börjar bli ohållbar i och med alla förändringar vi gör, säger Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Önskan om ett IT-lyft

Scandymet, som tillverkar elektriska doppvärmare och värmeväxlare för industrin, har redan kommit en bra bit på vägen i sin resa mot utökad digitalisering. Flera aktiviteter pågår och är planerade för ett mer digitalt Scandymet. Men för att stödja pågående och kommande arbete behövde de hjälp att genomlysa sin IT-infrastruktur.

Frågor som exempelvis; hur ska infrastrukturen se ut och anpassas för skalbarhet och ökad säkerhet?, hur ska man möta nya kommunikationskrav och sätt att göra datainsamling? Scandymet önskade sig digitaliseringscoachning kring detta för att kunna ta sig vidare. XLENT i Hudiksvall, med John-Erik Persson Wallén i spetsen, blev den leverantör som fick uppdraget genom anbud inom den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go.

Det är ett perfekt uppdrag och en bra strategi att undersöka möjligheter i rätt tid för hur man ska hantera sin IT-miljö under en pågående expansion, påpekar John-Erik Persson Wallén, IT-konsult XLENT Hudiksvall.

Tydligare bild av framtidens behov

Genom diskussioner och ett antal träffar har XLENT presenterat ett antal lösningsförslag som Scandymet kan vidta för att möta framtidens behov av en bättre IT-infrastruktur.

Vi har fått en tydligare och bättre bild över hur vi ska hantera vår situation, med allt från en prioriteringslista över vad vi rekommenderas att ta tag i först samt vilka typer av produkter och tjänster vi borde ha framöver, säger Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Scandymet har fått en förståelse för hur en modern IT-miljö bör se ut och underhållas för att svara mot dagens hotbild och IT-säkerhet. De har helt enkelt fått en stadig grund att stå på inför nästa kliv, John-Erik Persson Wallén IT-konsult XLENT.

Snöbollseffekt av deltagande i olika satsningar

Scandymet har genom åren inte missat en möjlighet till att inleda samarbeten och delta i spännande projekt. Företaget har sett alla möjligheter som något positivt och fokus har hela tiden varit att hitta smarta och kostnadseffektiva arbetssätt.

Digitaliseringen hos oss kommer att inom en 6 månaders period förse våra kunder med bättre ritningsunderlag, vår produktion med bättre produktionsunderlag samt frigöra personell kapacitet inom konstruktion/försäljning med cirka 50 %. Vi kan helt enkelt få mer gjort på samma tid, med större precision för en hanterbar kostnad. Det är väl det som menas med att jobba smartare, gissar jag, berättar Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Utöver deltagandet i den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go har Scandymet bland annat fått hjälp av forskare och studenter vid Mittuniversitet, Sundsvall och Högskolan i Gävle för specifika utmaningar, införskaffat digitaliseringscheckar från Region Gävleborg/Tillväxtverket och deltagit i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering.

Vi är oerhört tacksamma till de som har hjälpt oss under resans gång och de nya partners vi jobbar med idag. Den tid vi har avsatt får vi flerfaldigt igen och det känns som om hela företaget har ”levlat”, som man säger på dataspelsspråk, avslutat Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­

Elever från Edugrade inspireras att tänka nytt kring digitalisering

En peppad klass på sju elever från Yh-utbildningen Systemingenjör Linux vid Edugrade i Hudiksvall samlades under gårdagen i Fiber Optic Valleys lokaler för att inspireras av Ola Wallberg, kring hur de ska förhålla sig till den digitala förändringen och begreppet digitalisering. Målet var att tänka nytt och förstå företagens kommande behov av tekniska hjälpmedel, vilket de kommer att ha nytta av i det framtida arbetslivet.

Även om man är duktig på att leverera tekniska hjälpmedel till företagen måste man även förstå kunderna och att deras behov av tekniken kan förändras. Genom att få ett nytt tankesätt kan man också vara mer öppen till förändring och vara med att utveckla nya innovativa lösningar, säger Ola Wallberg affärsutvecklare Fiber Optic Valley/RISE.

Detta är det andra tillfället där Edugrade och Fiber Optic Valley gör denna typ av insats tillsammans för eleverna. Martin Sidorson, utbildningsledare på Edugrade är initiativtagaren till satsningen och han är mycket positiv till att eleverna får utvecklas med nya insikter.

Vi vill att våra elever ska få in rätt tankesätt från början i sin utbildning och att de på bästa sätt blir så redo som möjligt att möta företag som har digitala utmaningar när de kommer ut i arbetslivet, säger Martin Sidorson, utbildningsledare på Edugrade.

Matcha ditt företag till framgång – därför ska du tänka annorlunda

Projektledaren Thomas Johnson är en mästare på att matcha ihop rätt kompetenser och personer med varandra. Koppla ihop dig med Thomas och ditt företag kopplar snart upp sig mot nya, spännande marknader du inte visste fanns. Digitala affärsmöjligheter för just din verksamhet är bara ett exempel på vad Thomas kan hjälpa just ditt företag med.

Det är dags att våga göra något annorlunda! Tänj på gränserna och satsa på nya idéer och samarbeten utanför ert vardagliga arbete, tipsar projektledaren Thomas Johnson om.

Det finns stora möjligheter för företag att utvecklas, bara man har viljan och modet att bolla sina idéer även med personer utanför företaget som kan bidra med andra perspektiv.

Det behövs kreativa mötesplatser och innovativa finansieringsformer för att företagen ska kunna utveckla sina affärer på ett effektivt sätt. Ett första steg är att börja diskutera sina nya idéer med någon, jag och mina kollegor är mer än gärna ett kreativt bollplank och gör så att man får komma vidare med sina planer. Vi vill skapa en hållbar utveckling för alla inblandade.

Just nu har Thomas fokus på att erbjuda digitaliseringscoachning till små och medelstora industriföretag i Gävleborg, för att de ska komma framåt med sina digitala satsningar.

Redan nu har 17 stycken industriföretag i Gävleborg fått digitaliseringscoachning för att komma vidare med sina digitala idéer. Vi hjälper till att konkretisera det man vill göra så att det kan matchas ihop med den perfekta leverantören för uppdraget.

Med en rykande färsk utbildning inom Innovation Due Diligence ®, IDD kan Thomas också undersöka och bedöma potentialen hos innovationer och idéer i tidiga skeden.

Med hjälp av IDD kan jag snabbt göra en kartläggning kring marknadspotentialen i en innovation för att se hur mycket tid och resurser som man ska satsa på sin nya tjänst eller produkt. Vilket kan vara guld värt för företag som har många olika idéer.

Thomas tre bästa tips för att lyckas med dina idéer

  1. Misslyckas till framgång, våga satsa på udda idéer, det skadar inte att testa dem för att sedan förkasta dem.
  2. Presentera dina idéer för någon som du vet kommer kritisera den, på så vis får du fram alla typer av åsikter.
  3. Boka in ett förutsättningslöst möte med mig, så kan vi hitta på något spännande med dina storslagna planer!

Kontakta gärna Thomas för att diskutera dina planer
E-post
Tel: 076-206 07 30

Lunchföreläsning med Esam om hållbara affärsmodeller

Under dagen välkomnade vi ett tiotal deltagare för att inspireras av hållbarhetsexperterna Laura Vidje och Michael Jalmby från Esam AB, där de inspirerade om hur deltagande företag kan tjäna pengar på en hållbar affärsmodell. Lunchföreläsningen gav deltagarna goda exempel och följdes upp med givande gruppdiskussioner om vad man själv kan göra i den egna verksamheten.

Lunchföreläsningen var en del i satsningen Hållbart företagande är en satsning som Fiber Optic Valley driver ihop med Företagsutbildarna och Hudiksvalls näringslivsbolag.

 

Hur ser er hållbarhetsutmaning ut?
Kontakta oss om du vill ha ett stöd i arbetet.